• EGZAMIN 8 KLASISTY

    • E8

    • E8 2024

     HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

     Uczniowie przychodzą do szkoły w dniach egzaminu najpóźniej 8:40

      

     Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

      

     Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

      

     Do egzaminu w terminie dodatkowym (10,11,12 czerwca 2024 r.) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

      

      

     egzamin z języka polskiego trwa 120 minut

     egzamin z matematyki trwa 100 minut

     egzamin z języka obcego trwa 90 minut

      

      

     Do czasu trwania egzaminu z języka polskiego i matematyki nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi - 5 minut a w przypadku języka nowożytnego 10 minut

      

     Zadania na egzaminie ósmoklasisty. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie mieli możliwość poznać arkusze i procedury na egzaminach próbnych

      

     zasady pracy z arkuszami egzaminacyjnymi z matematyki i języka obcego nowożytnego, w których rozwiązania zadań otwartych uczniowie zapisują w karcie rozwiązań zadań otwartych

      

     Obraz zawierający tekst, diagram, szkic, linia

Opis wygenerowany automatycznie

     Obraz zawierający tekst, diagram, mapa, linia

Opis wygenerowany automatycznie

      

     osiem środkowych stron UCZEŃ wyrywa z arkusza egzaminacyjnego z matematyki

      

     Obraz zawierający tekst, diagram, Równolegle, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

      

      

     cztery środkowe strony UCZEŃ wyrywa z arkusza egzaminacyjnego z języka obcego nowożytnego

      

      

     zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi

      

     Rozwiązania zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie wyznaczonego kwadratu. Jeśli uczeń się pomyli, błędne zaznaczenie powinien otoczyć kółkiem i zaznaczyć inną odpowiedź.

     Jeśli uczeń pomyli się, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę powinien przekreślić i nad lub obok niepoprawnego fragmentu powinien napisać poprawną odpowiedź.

      

     Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

     1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.

     2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę.

     3. Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody niegazowanej. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

     4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, smartwatchów - ani korzystać z nich w tej sali. Telefony i zegarki typu smartwatch należy zostawić w szafce albo oddać do przechowania p. woźnej (będą przygotowane podpisane koperty dla uczniów).

     5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

     6. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej, losują numery stolików, przy których będą pracować.

     7. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej oraz korzystania z niedozwolonych materiałów lub urządzeń, np. telefonów komórkowych. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali.

     8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

     9. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

     10. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

     11. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia (np. A07) i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

     12. Po czynnościach organizacyjnych (w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania) przewodniczący zespołu zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny następuje odtworzenie płyty CD.

     13. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań otwartych (jeżeli stanowi ona część arkusza egzaminacyjnego z matematyki i języka obcego nowożytnego). W przypadku braku zaznaczeń na karcie odpowiedzi poleca zdającemu wykonanie tej czynności Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

     14. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

     15. Po upływie dodatkowego czasu (5 minut j. polski i matematyka; 10 minut j. nowożytny) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi przewodniczący poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

      

     UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

      

     1. W przypadku:

     1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

     2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

     3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

      

     – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu

      

     PAMIĘTAJCIE O KONIECZNOŚCI SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ W CZASIE EGZAMINU

      

     Wgląd do prac

     Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

     Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd wyznacza termin wglądu.

     Wyniki i zaświadczenia

     W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma świadectwo i jego kopię. Zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzyma 3 lipca 2024. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

     Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

     Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

     W tym dniu obowiązuje uczniów klas ósmych strój galowy.

     Te dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I - VII.