• EGZAMIN 8 KLASISTY

    • E8

    • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023 r.

     Zgodnie z opublikowanym na stronie CKE harmonogramem, egzaminy ósmoklasistów odbędą się w drugiej połowie maja:

     Przebieg egzaminu ósmoklasisty:

     1.  język polski – 23 maja  2023 r.  (wtorek)  –  godz. 9:00 - 120 minut

      2. matematyka – 24 maja  2023 r.  (środa)  –  godz. 9:00 - 100 minut

      3. język obcy nowożytny – 25 maja  2023 r.  (czwartek)  –  godz. 9:00  - 90 minut

     Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym zostaną podane 1 lipca 2023 r.

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

     Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

     ZADANIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

     W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

     Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

     WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

     W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

     Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

     Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

     Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

     Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

     W tym dniu obowiązuje uczniów klas ósmych strój galowy.

     Wyniki  - 1 lipca 2023 r.

     Te dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I - VII.