• Monitoring wizyjny

     •  

      Klauzula informacyjna - monitoring

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku        w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

      im. Karola Miarki w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołaja Reja 28. 

      Dane kontaktowe: numer telefonu 32 222 53 63,

      2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl

      3.  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 108 a Prawa Oświatowego oraz art 6 pkt 1 ppkt c) RODO. Monitoring obejmuje:  wejścia do szkoły, korytarz parter, portiernię, schody, I- piętro, II- piętro, bramę wjazdową, boisko szkolne, stronę zewnętrzną budynku od parkingu, plac zabaw, ogród terapeutyczny.

      4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

      5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 14 dni.

      6.  Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do informacji (art. 12, 13 RODO), prawo dostępu do nagrań (art 15 RODO), prawo do usunięcia danych (art 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania przez określony czas (art 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art 21 RODO)

      7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

      8. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa