• Právne informácie

   • Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp10.myslowice.net

    Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30.


    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna. Ponadto filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo


    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01


    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach.


    Skróty klawiszowe

    System umożliwia m.in.:
    - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
    - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
    - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),

    Staramy się aby wszystkie nagrania audio i wideo, które zamieszczono na stronie były uzupełnione o alternatywny dokument prezentujący te same informacje (np. transkrypcję tekstową). 

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

    • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
    • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
    • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
    • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
    • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
    Osobą kontaktową jest Agnieszka Balicka, adres e-mail: agnieszka.balicka@sp10.myslowice.net
    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 222 53 63  
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    Budynek i adres

    ul. Mikołaja Reja 28, 41-400 Mysłowice

    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
    Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia.  Istnieją jeszcze dwa wejścia prowadzące na plac zabaw oraz ... 

    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

    W budynku brak wind i  podjazdów dla wózków inwalidzkich.

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mikołaja Reja oraz rugie wejście od ulicy Bocznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

     

    Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

     

   • Napisz do nas

    Jeśli masz pytania - napisz do nas.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać