• REKRUTACJA

     • REKRUTACJA DO KLASY I 2024-2025

     • Obowiązek szkolny:

      Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2024/2025 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2017) oraz dzieci 6 letnich.

       

      Zasady rekrutacji

      1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.  

      2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka  do szkoły spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.  

      3. Kryteria postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół ich wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów określa UCHWAŁA NR VI/90/19 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 lutego 2019 r.

      http://www.bip.myslowice.pl/data/votes/90.pdf

        

      4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.  

      5. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.  

      6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.  

      7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.  


      Zapisy

      1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani  są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

      2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można dostać w sekretariatach szkół oraz pobrać ze stron internetowych szkół lub Urzędu Miasta Mysłowice.  

      3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 31 marca danego roku.  

      4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie: przewodniczący - dyrektor/wicedyrektor, członkowie - pedagog szkolny i nauczyciele klas I-III (komisja składa się z minimum 3 osób). a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte  w zasadach rekrutacji, b) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.  

      5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.


      Pliki do pobrania:

      Zapisy do klasy pierwszej 2024-2025 - pismo Dyrektora

      Charakterystyka osobowa kandydata 2024-2025

      Potwierdzenie_woli_przyjecia_do_klasy_I.docx

      WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU 2024-2025

      zal.4-uchwala-dot.-obwodow-szkol

      Karta zgłoszenia rejon 2024 - 2025

      Podanie do Dyrektora o przyjęcie do szkoły